Bosnian Arabic English French German Italian Russian Spanish Swedish Turkish

Služba socijalnog rada

U “Našem domu”, ustanovi čija je osnovna djelatnost socijalno-medicinska zaštita odraslih lica, prvenstveno starih i hroničnih bolesnika, Socijalna služba svakodnevno koordinira sa drugim službama Doma u cilju ostvarivanja što boljih uslova življenja za korisnike.

Prva i osnovna zadaća su sve aktivnosti vezane za prijem novih korisnika, prethodna komunikacija sa srodnicima i Centrima za socijalni rad i drugim institucijama, pribavljanje dokumentacije za formiranje ličnih dosijea i zdravstvenih kartona, te popunu ličnog kartona iz kojeg se unose podaci u računarski program i u matičnu knjigu korisnika.

U saradnji sa medicinskom službom i ljekarima, te redovnim dogovaranjima sa srodnicima, prati se adaptiranost korisnika na novo okruženje i pomaže im se u tome.
Svakodnevno se vodi evidencija o kretanju korisnika od njihovog prvog dolaska u Dom, odlaska na bolničko, banjsko liječenje ili na dopust u porodicu, napuštanje Doma ili o smrti korisnika, kada se uz dogovor sa srodnicima pomaže u pripremi sahrane i odrađuju administrativne radnje radi prijave smrti.

O svim tim podacima u Socijalnoj službi se sačinjavaju godišnji izvještaji i statistički pregledi o popunjenosti kapaciteta, polnoj, starosnoj, nacijonalnoj strukturi, te stepenu psihičke i fizičke hendikepiranosti. Organizacija dnevnih aktivnosti korisnika, prema njihovim sklonostima i željama, sprovodi se kroz radnu terapiju uključujući korisnike da pomažu na odjelima, u kuhinji, vešeraju, uređivanju okoliša, te u sekcije za kućnu radinost (sekcije pletenja, heklanja, izradu ukrasnih predmeta i sl.), kao i slikanje i pisanje poezije. Pored radnih aktivnosti obezbjeđuju se i uslovi za kvalitetno upražnjavanje slobodnog vremena kroz praćenje dnevne štampe, TV programa, igranje društvenih igara i čitanje knjiga iz domske biblioteke za koju se donacijama građana povremeno proširuje knjižni fond. Redovno se obilježavaju značajni datumi, vjerski i državni praznici, organizovanjem posjeta Domu učenika osnovnih škola, vjerskih službenika, kulturno umjetničkih društava, estradnih umjetnika, udruženja žena i sl., a u tim prilikama se organizuju vjerski obredi, priredbe zabavnog karaktera, izložbe radova korisnika Doma itd.

U ljetnom periodu organizuju se jednodnevni izleti na planinu Vlašić ili druga, za naše korisnike, atraktivna izletišta.